linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Zostań współwłaścicielem KDBS Bank - KDBS Bank

Zostań współwłaścicielem KDBS Bank

Zostań Udziałowcem KDBS Bank, miej wpływ na rozwój regionu. Poznaj korzyści wynikające z Członkostwa.

Jak zostać Członkiem KDBS Bank?

Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie pisemnej deklaracji, która powinna zawierać informacje o ilości zadeklarowanych udziałów, a także – w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku osoby prawnej – jej nazwę i siedzibę, numer KRS, właściwy sąd rejestrowy, numer NIP i numer REGON.

O przyjęciu decyduje Zarząd najpóźniej w terminie 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji.

Członkostwo w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym uprawnia do:

Wpisowe i udziały

Członek Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zobowiązany jest wpłacić wpisowe w wysokości 200,00 zł oraz zadeklarować i wnieść przynajmniej: 1 udział w przypadku osoby fizycznej lub 10 udziałów w przypadku osoby prawnej. Wysokość jednego udziału wynosi 500,00 zł.

Dywidenda

Członek Banku ma prawo do udziału w podziale nadwyżki bilansowej.

Członkowie KDBS Bank są zobowiązani:

Wszyscy Członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów

Szczegółowe informacje w Statucie Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego.

Dokumenty do pobrania:
Deklaracja Członkowska  (obowiązuje wydruk dwustronny).
Deklaracja członkowska dostępna także w jednostkach organizacyjnych KDBS Bank
Statut Banku