linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Bezpieczny Kredyt 2% - KDBS Bank

Oferta Oferta dla Ciebie Bezpieczny Kredyt 2%

 

Uwaga! Od 2 stycznia 2024 r. przyjmowanie wniosków o udzielenie Bezpiecznego Kredytu 2% zostaje wstrzymane.

Marzysz o zakupie pierwszego mieszania lub domu? Dowiedz się więcej o programie dopłaty do kredytu mieszkaniowego.

Zakup pierwszego mieszkania czy domu to wyzwanie dla wielu osób, w szczególności dla młodego pokolenia. Przy rosnących cenach nieruchomości i drożejących kredytach jest to często marzenie trudne do zrealizowania. Bezpieczny Kredyt 2% to rządowa propozycja, która może Ci pomóc w realizacji tego celu.

Na czym polega Bezpieczny Kredyt 2%?

Bezpieczny Kredyt 2% to element Programu Pierwsze Mieszkanie. W ramach tego rozwiązania będzie można uzyskać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach na zakup pierwszego mieszkania lub domu, budowę domu, a także dokończenie budowy.

Bezpieczny Kredyt 2% jest udzielany na mocy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Adresowany do osób, które są już gotowe, by kupić mieszkanie. Posiada system dopłat do rat kapitałowo-odsetkowych. Jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

na-czym-polega-bezpieczny-kredyt-2

Kto może zawnioskować o kredyt?

Możesz zawnioskować o Bezpieczny Kredyt 2%, jeśli:

 • nie masz ukończonych 45 lat, przy zobowiązaniu wspólnym, warunek ten musi być spełniony przez przynajmniej jednego z wnioskodawców
 • w dniu udzielenia kredytu, nie możesz mieć prawa własności lub spółdzielczego prawa do nieruchomości – kredyt z dopłatą przeznaczony jest na sfinansowanie Twojego pierwszego mieszkania lub domu. Dotyczy to także osoby, z którą tworzysz gospodarstwo domowe
 • posiadasz obywatelstwo polskie lub prowadzisz gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo i wspólnie wnioskujecie o kredyt
 • w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • o kredyt możesz wnioskować samodzielnie lub z osobą, z którą tworzysz wspólne gospodarstwo domowe, jeśli jesteście małżeństwem lub rodzicami co najmniej jednego wspólnego dziecka.
kto-moze-zawnioskowac-o-kredyt

Na co możesz przeznaczyć kredyt?

Kredyt możesz przeznaczyć na:

 • budowę domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie), oraz nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, na której będzie prowadzona budowa domu jednorodzinnego
 • nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym jego wykończenie)
 • realizację inwestycji mieszkaniowej przez członka kooperatywy mieszkaniowej
 • nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym: stanowiących wkład budowlany, związanych z wykończeniem tego lokalu albo tego domu.
na-co-mozesz-przeznaczyc-kredyt

Jaka jest dopuszczalna kwota kredytu i okres kredytowania?

Bezpieczny Kredyt 2% może być udzielony wyłącznie w walucie PLN na kwotę:

 • 500 tys. zł w przypadku gdy tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • 600 tys. zł w przypadku gdy tworzysz co najmniej dwuosobowe gospodarstwo domowe
 • 100 tys. zł w przypadku gdy kredytujesz budowę rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r. i tworzysz jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • 150 tys. zł w przypadku gdy kredytujesz budowę rozpoczętą przed 1 lipca 2023 r. i tworzysz wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Kredyt może zostać udzielony na okres minimum 15 lat.

jaka-jest-dopuszczalna-kwota-kredytu-i-okres-kredytowania

Czy do Bezpiecznego Kredytu 2% wymagany jest wkład własny?

Bank będzie oczekiwał od Ciebie wniesienia wkładu własnego na poziomie 20% całkowitej kwoty inwestycji. Jeśli jednak nie wniesiesz wkładu własnego lub będzie on niższy niż wymagany przez bank, jego brakująca część może być objęta gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (maksymalnie 100 tys. zł, prowizja 1% nie więcej niż 1 tys. zł).

Wniesiony przez Ciebie wkład własny może kształtować się na poziomie od 0 zł do maksymalnie 200 tys. zł. Wkładem własnym może być nieruchomość gruntowa lub łączna kwota pieniędzy i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 kwietnia 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.

W sytuacji gdy wkładem własnym jest nieruchomość, łączna wysokość wkładu własnego i Bezpiecznego Kredytu 2% nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

czy-do-bezpiecznego-kredytu-2-wymagany-jest-wklad-wlasny

Jak będziesz spłacać kredyt?

Odsetki od kredytu będą naliczane wg stałej stopy procentowej przez okres 120 pierwszych spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo – odsetkowych. Stopa ustalana jest na okres pierwszych 60 miesięcy, po tym okresie bank ustali z Tobą kolejną stopę stałą, która będzie obowiązywała w kolejnych 60 miesiącach. Po okresie 120 miesięcy oprocentowanie kredytu z automatu przechodzi na zmienne, zgodne z zawartą przez Ciebie umową kredytową.

W okresie stosowania dopłat do rat kredytu, będziesz spłacać malejące raty kredytowe (raty kapitałowe będą równe w tym okresie spłaty, a odsetki zostaną naliczone od aktualnego salda Twojego zadłużenia).

Po wygaśnięciu dopłat do rat kredytu, zgodnie z zawartą umową, będziesz spłacać równe raty kredytowe (raty kapitałowo-odsetkowe będą równe w tym okresie spłaty), chyba że złożysz wniosek o utrzymanie dotychczasowego sposobu spłaty według systemu rat malejących.

jak-bedziesz-splacac-kredyt

Na czym będą polegały dopłaty do kredytu?

Dopłaty do rat kredytu wypłacane będą do Twoich pierwszych spłacanych terminowo 120 rat kapitałowo-odsetkowych i pomniejszą wysokość spłacanej przez Ciebie raty kredytu.

Ich wysokość uzależniona będzie od wskaźnika, który wyliczać i publikować będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.

na-czym-beda-polegaly-doplaty-do-kredytu

Jakie są warunki otrzymywania dopłat i kiedy możesz utracić dopłaty?

Aby otrzymywać dopłaty, musisz w terminie 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zakończenia realizowanej budowy domu jednorodzinnego, nabycia prawa własności lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego z wykorzystaniem środków kredytu z dopłatą, rozpocząć w tym lokalu albo domu prowadzenie gospodarstwa domowego. W przeciwnym wypadku prawo do dopłat do rat wygasa.

W przypadku nieterminowego wywiązania się ze spłaty kredytu, prawo do dopłat wygasa, a Ty będziesz zobowiązany do spłaty całej raty kapitałowo – odsetkowej wskazanej w harmonogramie kredytu.

Utrata prawa do dopłat będzie miała miejsce również w szczególności, gdy:

 • w okresie otrzymywania dopłat kredytowana nieruchomość zostanie przez Ciebie sprzedana lub wynajęta
 • zmienisz sposób użytkowania kredytowanej nieruchomości w sposób, który uniemożliwi zaspokajanie Twoich potrzeb mieszkaniowych
 • w okresie otrzymywania dopłat nabędziesz inną nieruchomość (nie dotyczy nabycia drogą dziedziczenia)
 • w okresie otrzymywania dopłat zaprzestaniesz prowadzenie gospodarstwa domowego w kredytowanej nieruchomości na okres co najmniej 12 miesięcy
 • zmieni się formuła oprocentowania Twojego kredytu na oprocentowanie zmienne.
jakie-sa-warunki-otrzymywania-doplat-i-kiedy-mozesz-utracic-doplaty
Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% wynosi 4,38% przy następujących założeniach:
Całkowita kwota kredytu: 376 000,00 zł, okres kredytowania 290 miesięcy, oprocentowanie stałe przez pierwsze 5 lat 7,14%, następnie na kolejne 5 lat oprocentowanie stałe – określone w aneksie do umowy, następnie oprocentowanie zmienne (WIBOR 3M + 2,2 p.p marży Banku), całkowity koszt kredytu wynosi 378 333,22 zł, w którego skład wchodzą: 7 520,00 zł – prowizja (2%), 363 749,22 zł – odsetki, 19,00 zł – podatek od czynności cywilno – prawnych PCC, koszty wyceny 770,00 zł, koszty ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania 6 275,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 754 333,22 zł. Pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (przy założeniu dopłaty BGK w wysokości 1 572,93 zł) w wysokości 2 003,73 zł, pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa (po zakończonym okresie dopłat BGK) w wysokości 2 180,12 zł, najwyższa rata kredytu w całym okresie kredytowania wynosi 2 180,12 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.12.2023 r. Uwzględniono koszty ubezpieczenia nieruchomości w Towarzystwie ubezpieczeniowym Generali Pakiet Standardowy w całym okresie kredytowania dla nieruchomości o wartości 470 000,00 zł, LtV na poziomie 80%. Koszty wyceny nieruchomości uwzględniono w wysokości 770,00 zł. Nie uwzględniono kosztów prowadzenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego oraz kosztów dostępu do Bankowości Internetowej. Wymienione koszty nie zostały wliczone do RRSO, gdyż wysokości tych kosztów nie da się przewidzieć. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Szczegółowe informacje dotyczące oferty, w tym informacje o Bezpiecznym Kredycie 2% oraz informacje o opłatach i prowizjach, a także usługach dodatkowych, znajdziesz na stronie www i w placówkach naszego Banku. Stan na: 31.12.2023 r.