linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w KDBS Bank

Gwarancje BFG

Depozyty zgromadzone w KDBS Bank objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Depozyty zgromadzone w KDBS Bank są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2016 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996).

Jaka jest wysokość gwarancji?

Kto jest objęty ochroną?

Jakie środki są objęte ochroną gwarancyjną?

Czyje depozyty nie podlegają ochronie?

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

Jakie środki nie podlegają ochronie gwarancyjnej?

Środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni.

Środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną.

Pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Więcej informacji na stronie: https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-gwarancjami/

Arkusz informacyjny dla deponentów